"Aiki Shuren Dojo" Kaunas Aikido & Kendo club's 10 years anniversary Kendo seminar

19/07/2024

2010. gada 05. - 07. decembrim Kaunasa, Lietuva "Kaunas Kendo club" rīkoja Kendo semināru, kuru vadīja Jeff Humm sensei (Kendo 7 dan, Renshi, UK).